REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGU DO WAKEBOARDU WAKE PARK MALTA

REGULAMIN

       

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszym regulamin określa zasady korzystania z wyciągu do wakeboardu w Ośrodku Wake Park Malta na jeziorze Maltańskim w Poznaniu oraz urządzeń stanowiących przeszkody, zlokalizowanych przy trasie wyciągu.

2.    Zarządcą wyciągu jest WakePlace Mateusz Wojtas ul. Kościuszki 82 62-300 Września 

3.    Wyciąg do wakeboardingu w Ośrodku Wake Park Malta czynny jest w okresie sezonu letniego od dnia 1 maja do 30 września od rana do wieczora z wyłączeniem niezbędnych prac konserwacyjnych, planowych napraw, niezbędnych przeglądów technicznych lub zawodów kajakowych oraz wioślarskich.

4.    Każda osoba korzystająca z wyciągu oraz przebywająca w tzw. strefie mokrej ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu, instrukcji dotyczących wyciągu oraz instrukcji dotyczących poszczególnych urządzeń - przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyścigu.

5.    Korzystanie z wyciągu odbywa sie na podstawie wcześniej wykupionej karty wstępu (bilet, karnet, karta magnetyczna, opaska) zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6.    Zakup karty wstępu i rozpoczęcie korzystania z wyciągu może odbyć sie wyłącznie po zapoznaniu sie przez użytkownika z treścią niniejszego regulaminu.

7.    Użytkownik wyciągu dokonuje zakupu kart wstępu w internecie poprzez system rezerwacji bądź w punkcie kasowym.

8.    W obrębie wyciągu w strefie mokrej mogą przebywać tylko osoby posiadające ważne karty wstępu (bilet, karnet lub opaska noszona na przegubie dłoni).

9.    Zabrania się wchodzenia na przeszkody znajdujące sie w strefie mokrej osobom, które nie korzystają z wyciągu.

10.    Obsługa wyciągu przed zakupem przez użytkownika karty wstępu informuje go o konieczności uprzedniego zapoznania sie z regulaminem Wake Park Malta - regulaminem Korzystania z Wyciągu do Wakeboardingu oraz udziela niezbędnych w tym przedmiocie informacji. Obsługa wyciągu zapoznaje również użytkownika z zasadami korzystania z wyciągu oraz instruuje go o sposobie korzystania z wyciągu oraz przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyciągu

11.    Z wyciągu samodzielnie korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, potrafiące uprawiać wakeboardingu oraz potrafiące pływać. W razie wątpliwości co do wieku użytkownika, obsługa wyciągu może zażądać okazania stosownego dokumentu tożsamości, pod rygorem odmowy sprzedaży karty wstępu. Osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie korzystać z wyciągu wyłącznie za zgodą oraz pod opieką ich opiekunów.

12.    Osoby pełnoletnie i potrafiące pływać, które zamierzają podjąć naukę pływania na wakeboardzie mogą korzystać z wyciągu na zasadach określonych w punkcie VI regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą podjąć naukę pływania na wakeboardzie i korzystać z wyciągu na zasadach określonych w punkcie VI regulaminu, za zgoda ich opiekunów. Osoby te zobowiązane są do stosowania pozostałych postanowień regulaminu.

13.    Zabrania się korzystania z wyciągu oraz z wypożyczonego sprzętu wodnego osobom, które są pod wpływem działania alkoholu lub śródków odurzających/psychotropowych. Osoba zarządzająca terenem Ośrodka Wake Park Malta lub osoba przez nią upoważniona może odmówić wstępu osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje sie ona w stanie nietrzeźwości czy upojenia alkoholowego lub znajduje się pod wpływem działania środków odurzających/psychotropowych.

14.    Zabrania się wnoszenia do strefy mokrej przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób.

15.    Zarządca Ośrodka Wake Park Malta nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika wyciągu niniejszego regulaminu lub instrukcji do jakiegokolwiek urządzenia - przeszkody zlokalizowanej przy wyciągu.

 

II. KARTY WSTĘPU

1.    Rodzaje kart wstępu i ich ceny określa cennik udostępniany użytkownikom.

2.    Jedynym dokumentem poświadczającym uprawienie do korzystania z wyciągu jest karta wstępu wydana przez obsługę wyciągu.

3.    Po zakupie karty wstępu użytkownik powinien ją zachować. Obsługa wyciągu może zażądać okazania karty wstępu w każdym czasie podczas korzystania z wyciągu. W razie braku karty wstępu, obsługa może odmówić dalszego korzystania z wyciągu.

4.    W przypadku utraty karty wstępu nie ma technicznych możliwości wydania jej duplikatu.

 

III. KORZYSTANIE Z TERENU PRZY WYCIĄGU

1.    Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan techniczny i czystość terenu.

2.    Osoby korzystające z wyciągu są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności. Zabrania sie:

a)    Biegania

b)    Przepychania

c)    Wpływania pod wyciąg w przypadku nie korzystania z niego

d)    Wchodzenia na przeszkody do wakeboardingu w przypadku nie korzystania z wyciągu

e)    Powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie lub innych osób

f)    Korzystania z wyciągu lub urządzeń w liczbie większej niż jedna osoba na jeden przejazd

g)    Zaśmiecania terenu

3.    W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 lub 2 przez użytkownika, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zarządcy Ośrodka Wake Park Malta, obsługa wyciągu może odmówić korzystania z wyciągu przez użytkownika bez zwrotu opłaty za kartę wstępu oraz zażądać opuszczenia terenu.

 

IV. KORZYSTANIE Z WYCIAGU

1.    Z wciągu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z wyciągu oraz wypożyczonego sprzętu wodnego w Ośrodku Wake Park Malta wyłącznie za zgodą ich opiekunów wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Opiekun ma obowiązek zapoznać osobę niepełnoletnią z regulaminem korzystania z wyciągu oraz instrukcją urządzeń. Opiekun ma obowiązek dopilnowania, aby taka osoba nie korzystała z wyciągu bez pełnego zabezpieczenia.

2.    Przed rozpoczęciem korzystania z wyciągu użytkownik podpisuje oświadczenie o następującej treści:

„ Niniejszym oświadczam, iż:

a)    Jestem osoba pełnoletnia

b)    Potrafię pływać

c)    Zapoznałem sie z treścią regulaminu i akceptuje go w całości

d)    Zostałem poinformowany o zagrożeniach związanych z korzystaniem z wyciągu oraz uprzędzeń - przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyciągu,

e)    Moj stan zdrowia pozwala na bezpieczne korzystanie z wyciągu”

3.    Opiekun osoby niepełnoletniej, chcącej korzystać z wyciągu, podpisuje oświadczenie o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie z wyciągu przez ........................................... (dziecko/podopieczny) i oświadczam, ze osoba ta:

a)    Potrafi pływać

b)    Zapoznała sie z treścią regulaminu i akceptuje go w całości

c)    Została zapoznana z zasadami korzystania z wyciągu

d)    Została poinformowana o zagorzeniach związanych z korzystaniem z wyciągu oraz urządzeń - przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyciągu,

e)    Stan jej zdrowia pozwala jej na bezpieczne korzystanie z wyciągu. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem sie z treścią regulaminu i akceptuje go w całości”

4.    Użytkownik zobowiązuje sie do korzystania z wyciągu Ośrodka Wake Park Malta zgodnie z jego przeznaczeniem, regulaminem i instrukcją. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody osoby korzystającej, które powstały z przyczyn wynikających z nie przestrzegania regulaminu lub instrukcji.

5.    Obsługa techniczna wyciągu zapewnia obsługę wyciągu, a użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany parametrów technicznych działania wyciągu.

6.    Obsługa wyciągu decyduje o parametrach technicznych działania wyciągu, biorąc pod uwagę przede wszystkim umiejętności użytkownika z zakresu wakeboardingu.

7.    Z wyciągu w tym samym czasie może korzystać wyłącznie jedna osoba.

8.    Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z wyciągu odbywać sie może wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

9.    Korzystanie z wyciągu powinno odbywać sie z zachowaniem należytej ostrożności. Użytkownik powinien postępować w sposób niezagrażający swojemu zdrowiu i życiu, a także zdrowiu i życiu innych osób.

10.    Użytkownik zobowiązany jest do stosowania sie do zaleceń obsługi wyciągu.

11.    Jeżeli użytkownik korzysta z urządzeń/przeszkód usytuowanych na linii przepływu miedzy słupami wyciągu, służących do wykonywania ewolucji, powinien robić to z uwzględnieniem swoich umiejętności oraz należytą ostrożnością.

12.    W przypadku, kiedy użytkownik korzysta z wyciągu lub urządzeń, o których mowa w ust. 11 w sposób niezgodny z regulaminem lub instrukcją, a w szczególności w sposób zagrażający jego zdrowiu i życiu, a także zdrowiu lub życiu innych osób, nieodpowiadający zasadom bezpieczeństwa lub mogący doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia wyciągu lub urządzeń, o których mowa w ust. 11 obsługa wyciągu może odmówić dalszego korzystania z wyciągu przez użytkownika.

13.    Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym korzystaniem z wyciągu w Ośrodku Wake Park Malta ponosi korzystający w związku z czym właściciel Ośrodka Wake Park Malta nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem użytkowania wyciągu.

14.    W nadzwyczajnych sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu użytkownika wyciągu lub innych osób (np. złe warunki atmosferyczne) obsługa wyciągu może nakazać użytkownikowi zaprzestanie korzystania z wyciągu. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z wyciągu w innym terminie, na podstawie juz wykupionej karty wstępu. Czas korzystania z wyciągu w późniejszym terminie zostanie skrócony o czas korzystania z niego w pierwotnym terminie.

 

V. SPRZĘT DO WAKEBOARDU

1.    Do uprawiania wakeboardingu użytkownik korzysta ze swojego sprzętu lub sprzętu wypożyczonego od Zarządcy Ośrodka Wake Park Malta.

2.    Zasady wypożyczenia oraz korzystania ze sprzętu określają odrębne przepisy. Korzystając z wypożyczonego sprzętu należy przestrzegać regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego.

3.    Obsługa wyciągu uprawniona jest do kontroli stanu technicznego sprzętu użytkownika. W razie stwierdzenia, iż sprzęt użytkownika jest w stanie technicznym uniemożliwiającym korzystanie z wyciągu, obsługa wyciągu może odmówić korzystania z wyciągu przez użytkownika. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z innego sprzętu, także wypożyczonego od Zarządcy. W przeciwnym razie użytkownik nie będzie mógł korzystać z wyciągu, a niewykorzystana opłata za kartę wstępu zostanie jemu zwrócona.

 

VI. NAUKA PŁYWANIA NA WAKEBOARDZIE

1.    Osoby zamierzające podjąć naukę pływania na wakeboardzie (zwane dalej Kursantami/Kursantem) mogą korzystać z wyciągu wyłącznie w asyście obsługi wyciągu.

2.    Kursanci zobowiązani są do stosowania się do wszelkich zaleceń i wskazówek obsługi wyciągu pod rygorem uniemożliwienia korzystania z wyciągu.

3.    Kursantom zakazuje sie korzystania z wyciągu bez asysty obsługi wyciągu lub wbrew jej zaleceniom i wskazówkom.

4.    Ze względu na fakt, iż Kursanci podejmują naukę pływania na wakeboardzie, zobowiązani są oni do szczególnego stosowania sie do zasad bezpieczeństwa.

5.    Kursanci mogą korzystać z urządzeń/przeszkód usytuowanych na linii przepływu między słupami wyciągu, służących do wykonywania ewolucji, jedynie za zgoda obsługi wyciągu.

6.    Osoba pełnoletnia zamierzająca podjąć naukę pływania na wakeboardzie podpisuje oświadczenie o następującej treści:

„Niniejszym oświadczam, iż:

a)    Jestem osoba pełnoletnia

b)    Potrafię pływać

Powrót na górę strony